Regulamin  stanowi  własność sklepu internetowego scierne.pl: Novital Sp. z o.o.  z  siedzibą  w  Zielonej  Górze  (65-012);  Zielona Góra — Nagietkowa 7, NIP:  929 19 53 323;  REGON  380468562;  wpisaną  do  rejestru  przedsiębiorców,  Sąd  Rejonowy  dla  Zielonej  Góry,  VIII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Sądu  Rejestrowego  pod  numerem  KRS:  0000735210 będącym  właścicielem  sklepu internetowego www.scierne.pl Z O.O., zwanych dalej „scierne.pl”.

 1. Informacje ogólne
  1. Sklep internetowy działający pod adresem www.scierne.pl prowadzony jest przez Hurtownie Materiałów Ściernych Novital Sp. z o.o.  z  siedzibą  w  Zielonej  Górze  (65-012);  Zielona Góra — Nagietkowa 7, NIP:  929 19 53 323;  REGON  380468562;  KRS:  0000735210,
  2. Korzystanie z serwisu/sklepu www.scierne.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu, a wyrażenie dodatkowej zgody przy rejestracji oznacza zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail z informacjami handlowymi (newsletter),
  3. Sklep internetowy działający pod adresem www.scierne.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.
 2. Słownik pojęć
  1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
   1. Sprzedawca – Novital Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (65-012); Zielona Góra – Nagietkowa 7, NIP:  929 19 53 323;  REGON  380468562, KRS:  0000735210,
   2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem URL: www.scierne.pl,
   3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej dokonująca u Sprzedawcy czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, lub zawodową (przedsiębiorca),
   4. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
   5. Kupujący – Klient lub Konsument,
   6. Towar – produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży w Sklepie i uwidocznione na stronie internetowej Sklepu,
   7. Przesyłka standardowa – przesyłka nieprzekraczająca długości 1,7 m oraz wagi 30 kg,
   8. Cena – cena Towaru wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT) umieszczona obok informacji o Towarze, nieuwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru,
   9. Umowa kupna – sprzedaży – umowa kupna-sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu,
   10. Koszt dostawy – ponoszony przez Klienta koszt związany z dostarczeniem Towarów zamówionych ze Sklepu do miejsca wskazanego przez Klienta,
   11. Zlecenie zakupu za Cenę Towarów złożone za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej Sklepu przez Kupującego zgodnie z niniejszym Regulaminem,
   12. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego www.scierne.pl.
 3. Ochrona danych osobowych
  1. Dokonując rejestracji w sklepie internetowym scierne.pl Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę (Administratora danych) tj. Novital Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (65-012); Zielona Góra – Nagietkowa 7, NIP:  929 19 53 323;  REGON  380468562 w celu realizacji zamówienia, wykonania umowy. Dodatkowa zgoda jest wymagana na przesyłanie informacji handlowej (newsletter) w celu subskrypcji. Dane osobowe Kupujący podaje świadomie i dobrowolnie oraz oświadcza, że są one zgodne z prawdą,
  2. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Novital Sp. z o.o.  z  siedzibą  w  Zielonej  Górze  (65-012);  Zielona Góra — Nagietkowa 7, NIP:  929 19 53 323;  REGON  380468562;  wpisaną  do  rejestru  przedsiębiorców,  Sąd  Rejonowy  dla  Zielonej  Góry,  VIII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Sądu  Rejestrowego  pod  numerem  KRS:  0000735210,
  3. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
   1. Realizacji zamówienia i wykonania umowy oraz prowadzenia konta osoby korzystającej ze sklepu internetowego, (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),
   2. W celu subskrypcji newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) w przypadku wyrażania dodatkowej zgody na przesyłanie informacji handlowej.
  4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów przez Sprzedawcę (Administratora). Nie udostępnia Sprzedawca Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów uczestniczącym w realizacji umów zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. urzędom, sądom powszechnym oraz administracyjnym, kancelariom komorniczym, itp. Do danych Kupujących (klientów) mogą też mieć dostęp pracownicy oraz współpracownicy Administratora, jak również podwykonawcy Administratora, np. biura księgowe, przedsiębiorstwa prawnicze, informatyczne,
  5. Sprzedawca nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przechowywane:
   1. Nie dłużej niż przez czas niezbędny na wykonania zamówienia i realizacji umowy kupna – sprzedaży (rękojmia, gwarancja),
   2. Do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  6. Każdy Kupujący w sklepie internetowym scierne.pl ma prawo żądać od Sprzedawcy (Administratora) dostępu do swoich danych (np. poprzez zalogowanie do sklepu),  ich sprostowania, usunięcia, zaktualizowania, jak również Kupujący ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Sprzedawcę (Administratora) przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku odmowy podania danych w celu realizacji zamówienia – wykonania umowy może to skutkować odmową realizacji zamówienia,
  9. W celu zabezpieczenia danych osobowych Sprzedawca informuje Kupujących, że ochrona danych osobowych jest dla niego sprawą niezmiernie ważną, dlatego zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia zasad poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 4. Opisy zdjęć i produktów
  1. Wszelkie informacje dotyczące Towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.scierne.pl, kierowane przez Hurtownie Materiałów Ściernych Novital Sp. z o.o. do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert. Kupujący, dokonując wypełniania Zamówienia za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej Sklepu, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie Towaru (produktu),
  2. Zdjęcia Towarów to ilustracje poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu, bez zmiany podstawowych właściwości użytkowych przedmiotu,
  3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie Towarów, były najbardziej jak to możliwe, zgodnie z rzeczywistością. W przypadku zmiany niektórych parametrów technicznych przez producenta lub zmiany ceny Towaru pracownik obsługi jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Kupującego i umożliwienia wycofania Zamówienia.
 5. Ceny
  1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym na stronie www.scierne.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują Kosztów dostawy,
  2. Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym wiążące są wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez Sklep Internetowy i obowiązują w chwili złożenia zamówienia,
  3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Towarów, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Skorzystanie z tego uprawnienia nie ma skutku względem zawartych umów przed dokonaniem tych zmian.
 6. Zamówienia
  1. Sklep Internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.scierne.pl. Zamówienia realizowane będą w kolejności ich składania,
  2. Warunkiem złożenia ważnego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.scierne.pl. Podczas składania Zamówienia wymagane jest uzupełnienie:
   1. Nazwy, rozmiaru i ilości Towaru,
   2. Imienia i nazwiska Kupującego bądź odbiorcy,
   3. Dokładnego adresu dostawy,
   4. Numeru telefonu kontaktowego,
   5. Adresu e-mail Kupującego.
  3. Otrzymanie złożonego Zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefonicznie przez Sprzedawcę,
  4. Oferta przedstawiona przez Sklep Internetowy www.scierne.pl, nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący, składając Zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej sklepu, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia składane przez Sprzedawcę stanowi informację o otrzymaniu przez Sprzedawcę oferty Kupującego,
  5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,
  6. Przez przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji rozumie się moment nadania zamówieniu przez Sprzedawcę statusu: „Produkty wysłane” co jest równoznaczne z oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty Kupującego, o której mowa w ust. 4 powyżej i z tą chwilą umowa sprzedaży (tj. dokonania zakupu) zamówionego towaru dochodzi do skutku,
  7. W przypadku braku dostępności w magazynie zamówionego przez Kupującego towaru lub braku możliwości terminowej realizacji zamówienia z innych przyczyn Sprzedawca nie nadając zamówieniu statusu „Produkty wysłane”, poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji, wysyłając wiadomość na wskazany przez niego podczas rejestracji/składania zamówienia adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną niezwłocznie od złożenia zamówienia przez Kupującego,
  8. Sprzedawca, informując Kupującego o okolicznościach wskazanych w ust. 7 powyżej, nie nadaje zamówieniu statusu „Produkty wysłane”, co oznacza, że umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą nie zostaje wówczas zawarta, a złożone przez Kupującego zamówienia nie podlega realizacji i zostaje anulowane,
  9. Akceptując Regulamin Kupujący, będący odbiorców dokumentu sprzedaży wyraża akceptację na stosowanie paragonów, faktur VAT (na wyraźne życzenie Kupującego) w formie elektronicznej. Kupujący może w każdym czasie wyrazić w dowolnej formie (pisemnie, elektronicznie) sprzeciw wobec stosowania paragonów, faktur elektronicznych wówczas zostanie mu doręczenia faktura w formie papierowej. Akceptacja nie wyłącza prawa Sprzedawcy do wystawienia i przesłania paragonów/faktur w formie papierowej,
  10. Każdy paragon, faktura VAT w formie elektronicznej będzie dostarczana Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym/formularzu zamówienia. Zmiana adresu poczty elektronicznej wymaga powiadomienia Sprzedawcy,
  11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego, wskazane przez niego przy rejestracji/składania zamówienia, jako właściwe do wystawienia faktury VAT,
  12. Złożenie Zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem i wysłaniem. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji i wysłania Zamówienia, w przypadku gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości, lub jeżeli płatności za Towar oraz Koszty dostawy nie zostaną uiszczone przez Kupującego w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia,
  13. Składając zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu scierne.pl i akceptuje jego wszystkie postanowienia,
  14. Od chwili złożenia zamówienia do chwili zmiany statusu „Produkty wysłane” i wystawienia paragonu/faktury, Kupujący ma prawo anulowania zamówienia lub zmiany danych koniecznych do wystawienia faktury. Anulowanie lub zmiany Zamówienia należy zgłosić e-mailem, lub telefonicznie. Od chwili wysłania Towaru Kupujący nie może anulować lub zmienić zamówienia,
  15. Warunki realizacji zamówień nietypowych (niestandardowych) są każdorazowo ustalane z Kupującym indywidualnie,
  16. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużonego czasu realizacji zamówień produktów oznaczonych na stronie jako "Produkt dostępny pod zamówienie!",
  17. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Kupującym niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od powzięcia wiedzy o przyczynie odstąpienia w następujących przypadkach:
   1. Dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości,
   2. Wykonanie umowy stało się niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności na skutek zmiany cen towarów oferowanych przez producenta lub importera, wycofania towaru z oferty producenta lub importera, lub niedostępności towarów w magazynie.
  18. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 14, Sprzedawca zwróci w terminie 7 dni roboczych wszelkie należności, jakie otrzymał od Kupującego tytułem zapłaty ceny oraz kosztów dostawy towaru, a Kupującemu nie przysługują żadne inne roszczenia związane z odstąpieniem.
 7. Sposoby płatności
  1. Płatność za Towar oraz Koszt dostawy może być dokonywana przez Kupującego w następujący sposób:
   1. Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Alior Bank o nr 71 2490 0005 0000 4500 2514 7999 w walucie PLN,
   2. Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Alior Bank, o nr PL78 2490 0005 0000 4600 7888 7279, BIC/SWIFT: ALBPPLPW, w walucie EUR,
   3. Płatnością przy odbiorze,
   4. Płatność za pomocą systemu szybkich płatności Autopay.
  2. Formy płatności mogą ulec zmianie zgodnie z informacjami na stronie internetowej Sklepu.
 8. Dostawa
  1. Sprzedawca będzie realizował dostawy Towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej według złożonych Zamówień za pośrednictwem przesyłki kurierskiej lub poczty polskiej. Szczegółowe warunki dostaw regulują regulaminy wskazanych firm kurierskich, dostępne na stronach internetowych poszczególnych dostawców tj:
   1. www.dhl.com.pl,
   2. www.inpost.pl,
   3. lub w ich siedzibach.
  2. Przewidywany termin realizacji dostawy określony jest w opisie indywidualnie przy każdym Towarze (opis). W sytuacji gdy zamówiony Towar jest niedostępny w określonym przy potwierdzeniu zamówienia terminie, Sprzedający bezzwłocznie poinformuje Kupującego o przewidywanym nowym czasie dostawy,
  3. Wysłanie zamówionego Towaru kurierem jest jednoznaczne z jego realizacją, a dostawa Towaru określa rozliczenie transakcji z Kupującym,
  4. Wysyłka Towaru za granicę na terenie Unii Europejskiej jest możliwa – w tym celu przed złożeniem zamówienia wymagany jest kontakt ze Sprzedawcą w celu wskazania przez Kującego wybranego i zamówionego przez niego dostawcy oraz ustalenia szczegółów dostawy. W takim przypadku Kupujący we własnym zakresie zawiera umowę z dostawcą oraz ponosi koszty dostawy,
  5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie Towaru w przypadku gdy dane adresowe podane przez Kupującego są błędne lub niepełne. Ponowne wysłanie zamówionego Towaru po otrzymaniu przez Sprzedawcę zwrotu przesyłki jest możliwe po dokonaniu ponownej wpłaty za wysyłkę oraz pokryciu kosztów związanych z dostarczeniem zwrotu. To samo dotyczy przypadku gdy Kupujący nie odbierze w terminie przesyłki i zostanie ona odesłana,
  6. W przypadku dostrzeżenia jakikolwiek uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub braku Towaru w przesyłce, Kupujący powinien:
   1. W obecności dostawcy (przewoźnika) sporządzić protokół reklamacyjny (dostępny u dostawcy/przewoźnika) podpisany przez obie strony lub w terminie do 7 dni zgłosić uszkodzenia towaru w związku z dostawą do przewoźnika celem sporządzenia protokołu reklamacyjnego/dostawy. Prosimy również o poinformowanie Sprzedawcy o zaistniałym fakcie,
   2. Zgłosić uszkodzenia towaru mogące mieć związek z dostawą w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem: sklep@scierne.pl.
  7. Jakiekolwiek uszkodzenia towaru mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenie towaru, niekompletność), zaleca się, aby Kupujący zgłosił w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem: sklep@scierne.pl oraz w terminie do 7 dni do przewoźnika celem sporządzenia protokołu reklamacyjnego/dostawy.
 9. Zwrot towaru
  1. Zgodnie z art.  27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 powyższej ustawy,
  2. Oświadczenie Konsument powinien dokonać w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach — od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  3. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przez Konsumenta przed upływem powyższego terminu,
  4. Zwracany Towar powinien posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie producenta, powinien być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania. Do zwracanego Towaru powinien być dołączony dowód jego zakupu oraz wszelkie inne przedmioty/dokumenty otrzymane przez Konsumenta w związku z zakupem Towaru. Brak spełnienia w/w warunków nie uzależnia jednak możliwości dokonania zwrotu Towaru,
  5. Zwracany Towar powinien być dostarczony Sprzedawcy na adres, z którego dokonano wysyłki Towaru oraz powinno być do niego załączone oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej www.scierne.pl w zakładce Reklamacja i zwrot Towaru. Brak spełnienia w/w warunków nie uzależnia jednak możliwości dokonania zwrotu Towaru, jednak pozwoli na szybszy zwrot ceny Konsumentowi.
  6. Powyższe uprawnienie nie przysługuje, jeśli Konsument kupuje gotowy zestaw. Wówczas zawarta jest jedna umowa kupna-sprzedaży, a więc odstąpić można od umowy kupna-sprzedaży dotyczącej zakupionego zestawu, czyli wszystkich produktów (towarów) wchodzących w jego skład.
  7. Zwrot Towaru nie może zostać dokonany w formie przesyłki za pobraniem,
  8. Konsument powinien zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem,
  9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,
  10. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności w terminie wskazanym w ust. 9 do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego nadania. Zwrot uiszczonych należności dokonany będzie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument w momencie złożenia zamówienia lub na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy nr konta bankowego,
  11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku zmniejszenia wartości Towaru Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o tym fakcie, a kwota podlegająca zwrotowi zostanie pomniejszona o koszty zmniejszenia wartości Towaru,
  12. W przypadku zwrotu Towaru Konsument ponosi koszty jego transportu do Sprzedawcy wg pełnych stawek transportowych,
  13. W sytuacji, gdy Konsument zdecyduje się na zwrot Towaru w myśl niniejszego paragrafu, umowę sprzedaży uważa się za nie byłą,
  14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. nr 683) m.in. w przypadku:
   1. O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
   2. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
   3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
   4. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
   5. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   6. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
   7. W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
   8. W której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy, lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
   9. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   10. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
   11. Zawartej w drodze aukcji publicznej,
   12. O świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
   13. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
   14. Zawarte w niniejszym rozdziale IX ZWROT TOWARU postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. również dla umów zawartych od tego dnia do Kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 10. Reklamacje
  1. Do reklamacji Towarów zakupionych w Sklepie, zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
  2. Warunki odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego za Towar, który jest niezgodny z umową lub posiada wadę (rękojmia), są określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) oraz w Kodeksie Cywilnym,
  3. Postanowienia dotyczące reklamacji Towaru zakupionego przez Kupującego do dnia 31 grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2022 r. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru wobec Kupującego niebędącego konsumentem (przy sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami). Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży,
  4. Postanowienia dotyczące reklamacji Towaru zakupionego przez Kupującego od dnia 1 stycznia 2023 r.  (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej, określają przepisy ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r. (m.in. art. 43 a - 43 g). Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Towaru z umową sprzedaży,
  5. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za sprzedany Towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego dostarczenia,
  6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru wobec Kupującego niebędącego konsumentem (przy sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami). Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży,
  7. Jeżeli zakupiony wysyłkowo Towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sprzedawca. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Sprzedawcę, który stwierdzi czy usterka wynikła z wady tkwiącej uprzednio w Towarze,
  8. Wszystkie reklamację Sprzedawca rozpatruje w ciągu 14 dni od jej wpłynięcia,
  9. Zgłoszenie Reklamacji, rozpocząć należy nawiązaniem kontaktu z obsługą Sprzedawcy pod adresem e-mail: sklep@scierne.pl, lub nr telefonu 519 149 074 i podaniem przyczyny reklamacji oraz danych identyfikujących zakup. Następnie po ustaleniu z konsultantem sposobu wysyłki – odesłanie na adres, z którego nadany został Towar wraz z informacją identyfikującą zakup (np. kserokopia dowodu zakupu) i opisem stwierdzonych wad lub niezgodności z umową,
  10. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona Kupującemu na adres mailowy lub numer telefonu podany w formularzu reklamacji a w przypadku braku wypełnienia formularza reklamacji na dane podane w formularzu Zamówienia,
  11. Przesłany w ramach reklamacji Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające jego bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu. Do przesłanego Towaru powinien być dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną informacją od kiedy dana usterka/wada występuje. Powyższe umożliwi szybszą realizację danej reklamacji. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania (z tytułu rękojmi lub gwarancji). Do reklamowanego sprzętu należy dołączyć oryginał bądź kserokopię gwarancji, jeżeli została wydana oraz dokument zakupu w celu ułatwienia Sprzedawcy rozpatrzenia reklamacji,
  12. Reklamacja powinna być zgłoszona na adres, z którego dokonano wysyłki,
  13. Zawarte w niniejszym rozdziale X REKLAMACJE postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2023 r. również dla umów zawartych od tego dnia do Kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  14. Strony wyłączają stosowanie rozdziału X REKLAMACJE do Kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla tej osoby charakter zawodowy, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  15. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823 ze zm.).
 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
  2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,
  3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR — Online Dispute Resolution). Platforma stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej na stronie internetowej https://ec.europa.eu/consumers/odr oraz https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).
 12. Postanowienia końcowe
  1. Umowy kupna — sprzedaży, zawierane poprzez Sklep Internetowy Sprzedawcy, zawierane są w języku polskim,
  2. Niniejszy regulamin jest częścią treści umowy kupna – sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z jego brzmieniem z momentem złożenia przez klienta Zamówienia,
  3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) lub innych przepisów prawa regulujących sprzedaż internetową,
  4. Szczegółowe czynności związane z realizacją usług w Sklepie internetowym, niewymienione w niniejszym regulaminie, są opisane w pozostałych częściach serwisu i stanowią integralna część regulaminu,
  5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej,
  6. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem zostanie poddane sądowi właściwemu według przepisów prawa,
  7. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem (przedsiębiorcą), który nie jest konsumentem zostanie poddane sądowi właściwemu według miejsca prowadzania działalności przez Sprzedawcę (Plac słowiański 1,  65-069 Zielona Góra),
  8. Wszystkie Towary znajdujące się w ofercie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe,
  9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu wyłącznie w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Jakakolwiek zmiana postanowień zostanie zamieszczona w Sklepie Internetowym. Zmiany mają zastosowane od czasu ich akceptacji przez Kupującego (w odniesieniu do nowych zamówień),
  10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Sklepie Internetowym pod adresem www.scierne.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
Dodaj do porównania

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie zgodnie z Polityką Cookies i Polityką Prywatności.